တိရတနာ သံဃိကေက်ာင္း ဘုရားေက်ာင္းေဆာင္

 

တိရတနာေက်ာင္း လစဥ္အလွဴေငြ ျဖည့္စြပ္ရန္ ေအာ္တိုရီယို

issuu.com/bbfse/docs/autogiroanm__lan_medgivande?e=6578521/4890145

 

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသၾကၤန္ႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ ဖိတ္ၾကားျခင္း

ဆြီဒင္နိုင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္သူေတာ္စဥ္အေပါင္းတို ့ခင္ဗ်ား။။။။။။။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသၾကၤန္ႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲကို ဧျပီလ (၁၉)ရက္ စေနေန ့ ၊ တိရတနာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းတြင္ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္ ခင္ဗ်ား။။

ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲႏွင့္ အလုပ္တာ၀န္

 • လွ၀င္းၾကိဳင္ (0738217541) (သံဃာေ၀ယာ၀စၥႏွင့္ ေငြကိုင္)
 • ခ်စ္ပို (0762775267) (ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္ စရင္းစစ္)
 • မ်ိဳးသန္ ့ (0722358190) (ဧည့္ခံေၾကြးေမြးႏွင့္ သန္ ့ရွင္းေရး)
 • ကိုျဖိဳး (0768352701)၊ ကိုေဇာ္မ်ိဳးလွိုင္ (0727308891) (ဧည့္ၾကိဳေရး)
 • ကို္စစ္နိုင္ (0722139624)၊ မသိန္းရွင္၊ မမိုးမိုး (ခ်က္ျပဳတ္ေရး)

သီးျခား အလွဴရွင္မ်ား

 • ၁၉ ရက္ နံနက္(၇)နာရီ အာရံုဆြမ္း သံဃာႏွင့္ လူပရိပ္သတ္အားလံုး မုန္ ့ဟင္းခါးအလွဴရွင္ (ကိုေဇာ္လင္းေထြး၊ မခ်ိဳခ်ိဳ) မိသားစု ေကာင္းမႈ
 • ၁၉ ရက္ နံနက္(၉)နာရီ မုန္ ့လံုးေရေပၚ (လူငယ္မ်ား) ေကာင္းမႈ

ခရီးစရိတ္ အလွဴရွင္မ်ား

 • ကိုေအာင္တင္ျဖိဳး၊ မေအးမိုး မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုကင္ျငိမ္းလြင္၊ မေမသင္ဇာဦး မိသားစု ၃၀၀ ခရို
 • ကိုေဇာ္မင္း၊ ေနာ္ေဖၚဖါ မိသားစု ၃၀၀ ခရို
 • ဦးဘိုးလင္းငယ္ ၂၀၀ ခရို
 • မအဲေဆး မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုေဇာ္လင္းေထြး၊ မခ်ိဳခ်ိဳ မိသားစု ၂၀၀ ခရို
 • ကိုေဇာ္လင္းခိုင္၊ ေနာ္ေဒးမူးေနာ္ မိသားစု ၁၀၀ ခရို
 • ေဒၚအံုးသီး မိသားစု ၂၀၀ ခရို

ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားႏွင့္ အျပန္ခရီး အခမဲ့ ေပးပို ့လွဴဒါန္းသူအားလံုးကို အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္။

အလွဴေငြ စရင္းရွင္းတမ္း

စုစုေပါင္း အလွဴေကာက္ခံရရွိေငြ = ၁၇၃၀၀ ခရို

စုစုေပါင္း အသံုးစရိတ္ ကုန္က်ေငြ= ၁၀၀၉၁ ခရို

။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ က်န္ေငြ = ၇၂၀၉ ခရို

မွတ္ခ်က္။ ။ က်န္ေငြအားလံုးကို အသင္းအဖြဲ ့ပိုင္ဘဏ္အတြင္းသို ့ထည့္သြင္း လွဴဒါန္းသြားမည္။

ႏွစ္သစ္ကူး အတာသၾကၤန္ႏွင့္ သက္ၾကီးပူေဇာ္ပြဲ အလွဴေငြစရင္း

 • ကိုေဇာ္မင္း၊ မေဖၚဖာ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုခ်မ္းျငိမ္း၊ မေမသင္ဇာဦး မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုေဇာ္လင္းခိုင္၊ မေဒးမူးေနာ္ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကို၀င္းျမင့္ေအာင္၊ မသီတာ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုေဇာ္လင္းေထြး၊ မခ်ိဳခ်ိဳ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုေဇာ္မ်ိဳးလွိဳင္၊ မေဖါသီလင္းဇာ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုစစ္နိုင္ ၃၀၀ ခရို
 • ကိုျဖိဳး ၅၀၀ ခရို
 • ကိုခ်စ္ပို ၃၀၀ ခရို
 • ကိုမ်ိဳးသန္ ့၅၀၀ ခရို
 • ကိုစိုးပိုင္၊ မမိုးခမ္း မိသားစု ၃၀၀ ခရို
 • ကို၀င္းကို၊ မသင္းသင္းခိုင္ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုတိုး၀င္း၊ မ၀င္းေမာ္ မိသားစု ၃၀၀ ခရို
 • ဦးထြန္းၾကိဳင္ ၁၀၀ ခရို
 • ကိုေမာင္ေရႊ ၅၀ ခရို
 • ဦးသန္းေမာင္၊ ေဒၚမစိမ္း မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ေဒၚမငယ္ (ၾကီးေမ) မိသားစု ၁၀၀ ခရို
 • ဦးေအာင္ျငိမ္း၊ ေဒၚတင္၀င္း မိသားစု ၁၀ ၀၀ ခရို
 • ေဒၚအံုးသီး မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုေအာင္တင့္၊ မသိန္းရွင္ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုရန္ေနာင္၊ မမိုးမိုး မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုေက်ာ္ၾကီး၊ မခင္ၾကြယ္သင္း မိသားစု ၃၀၀ ခရို
 • ကိုညီ၀င္း၊ မခင္ႏြယ္ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုခိုင္ထူး၊ မရီ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ေဒၚေဌးေဌး မိသားစု ၁၅၀၀ ခရို
 • ကိုေအာင္တင္ျဖိဳး၊ မမိုးေအး မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကို၀င္းလွိဳင္ျဖိဳး၊ မမာဦး မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ဦးရွားရယ္ မိသားစု ၁၀၀၀ ခရို
 • ကိုေက်ာ္မင္းစိုး၊ မယာဥ္ၾကိဳင္ မိသားစု ၅၀၀ ခရို
 • ကိုေမာင္မ်ိဳး၊ မေနာ္မာသီ မိသားစု ၃၀၀ ခရို
 • ကိုေမာင္၀င္း (တိုင္းမွဴး) ၁၀၀ ခရို
 • ဦးဘလူ မိသားစု ၃၀၀ ခရို
 • ဦးေဘာလယ္ညား ၅၀ ခရို

 

အဘိဓမၼာအခါေတာ္ေန ့ႏွင့္ စုေပါင္းမဟာဘံုကထိန္ သကၤန္းဆပ္ကပ္ပြဲ အလွဴမွတ္တမ္း ဓါတ္ပံု

ႏွိဳးေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္း

ဆြီဒင္ႏီုင္ငံအတြင္းရွိ အလွဴရွင္္ အလွဴ ့အမ အေပါင္းတို ့ခင္ဗ်ာ ကြ်န္ေတာ္မ်ား တိရတနာသံဃိကေက်ာင္းအား ေဆးသုတ္ရန္အတြက္ စတင္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ေနၾကပါသည္ သဒၵါတရားထက္သန္သူမ်ား အေနျဖင့္ အလွဴေငြ ေသာ္၎ လုပ္အားဒါနေသာ္၎ ပါ၀င္လိုပါက မည္သူမဆို အခ်ိ္န္မေရြး လာေရာက္ လုပ္ကိုင္ ကုသိုလ္ယူနိုင္ ၾကပါသည္ ခင္ဗ်ား။။။။။။။။။

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္ တိရတနာေက်ာင္း ေဆးသုတ္ လုပ္အားအလွဴ

 

တိရတနာ သံဃိကေက်ာင္း

တည္ေနရာ

Sandhagsvägen 34
697 93 Hjortkvarn, Sweden

 

 

ဦးနႏၵာစာရ (တိရတနာေက်ာင္းထိုင္ဆရာေတာ္)

.............................

ဦးစႏိၵမာ(တိရတနာေက်ာင္း

တရားျပ၊စာခ် ဆရာေတာ္)

............................

၂၀၁၂ /၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ရည္စူးေငြ အလွဴရွင္ စာရင္း
စာခ်ဆရာေတာ္ ဦးစႏၵိမာ၏ ေလ့လာ ေရးခရီးစဥ္ ၂၅ဇူလိုင္ မွ ၂ၾသဂုတ္Hallsberg, Gävle, Ljusdal, Hudiksvall, Ilsbo, Bjästa

၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြြဲႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳ လက္မွတ္ေပး အပ္ပြဲ ၂၀ဇူလိုင္ ၂၀၁၂

နာယက ဆရာေတာ္၂ ပါးေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံ Sjordal သို႕ ေရာက္ရွိ

Hallsberg တကာ/မမ်ား၏ ဆြမ္းဆန္စိမ္း အလွဴ ေရစက္ခ်ပြဲ (၂၂-၉-၂၀၁၂)

2013/03/03ရက္ေန ့တြင္ျပဳလုပ္ေသာ ဦးသန္းေမာင္၊ေဒၚမစိမ္း မိသားစု အလွဴ

 

ျမန္မာ့ဗုဒၶဘေလာ့ဂ္မ်ား
Dhamma Sweden
dhammadownload
Burmar maung
Buddha FM
sbay-student
dhammavideo
thisismyanma
Ashin Mettacara
Lanka-msma
Vimuttimagga
Dhammaweb

 

free counters

Total Visitor since 2008

တိရတနာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား စုေပါင္း ရွင္သာမေဏျပဳ အလွဴမဂၤလာ
ယဥ္ေက်းလိမၼာသင္တန္း တိရတနာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ကထိန္ပြဲ  

 

ရုပ္ရွင္/ သီခ်င္းမ်ား
ျမန္မာ magazine
သတင္း မီဒီယာမ်ား
ျမန္မာဘေလာ့ဂ္မ်ား
Myanmar World
Shwe Dream
Mayhninaye
Shwevideos
Minthihla
Movie-on-demand
Burmese Classic
I-Film Fest
Shwe O
ခရမ္းျပာအိမ္မက္
freemyanmarvcd
ျမန္မာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား
အိမ္ျခံ၊ေငြ၊ေစ်းကြက္
ရန္ကုန္တုိင္းမ္
Myanmar Time
စြယ္စုံ ဂ်ာနယ္
Market Journal
Shwe Amyu Tay
Thuriya
Weekly Eleven
 
ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ
လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ
ဗြီအိုေအ
ေစ်းကြက္ ဂ်ာနယ္
Mizzima ျမန္မာသတင္းဌာန
ေပါျပဴလာျမန္မာသတင္းမ်ား
ဘီဘီစီ (ျမန္မာ)
ယေန႕ျမန္မာ-burmatoday
NLD အဖြဲ႕ခ်ဴပ္
ဧရာ၀တီ Irrawaddy
ငယ္ႏိုင္Nge Naing
မိုးမခ Moemaka
၀ိမုတၱိသုခ Vimuttisukha
ေကာင္း၀ါ သတင္း
ကႏၱာရ၀တီတိုင္း(စ္)
ျမန္မာ့ေဆးျမီးတို
Lanka-MSMA
ေတာင္ငူသား Taungoo
အာဇာနည္ Arzarni
ထြန္းလွိဳင္ Htun Hlaing
 
Donate to BBFSE (အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္သည္)
Organization name & register number   Burmese Buddhist Föreningen
Organization Number: 802441-5765
BBF Address   Sandhagsvägen 34 -69793- Hjortkvarn sweden
BBF Bank account number   Swedbank
Konto number :904 674 260-8
Clearing number:8103-4
BBF International Bank account   IBAN: SE96 8000 0810 3490 4674 2608
BIC: SWEDSESS (Swift Code)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................

©2013 BBFSE.ORG WEB DESIGNED BY ZAYAR